Noveen Sint-Antonius

De negen dinsdagen voor het feest van Sint-Antonius beginnen dit jaar op 13 april en eindigen de negende donderdag voor zijn feest dat wordt gevierd op 13 juni. Welkom dus in de vieringen op dinsdagavond, met maximum 15 aanwezigen en alle corona-maatregelen in acht nemend.

Laat ons op dinsdag - in de kerk, thuis in eigen kring of eigen hart - even bezinnen of bij zijn beeld bidden.

Bidden we voor elkaar, en speciaal voor de vele mensen wereldwijd die hun dierbaarsten verliezen.

We kunnen dit jaar de noveen starten door te bidden voor elkaar, en speciaal voor de vele mensen wereldwijd die nu het kostbaarste hebben verloren en nog steeds verliezen: een geliefde, jong of oud.

Gebed tot Sint-Antonius

Het gebed ter ere van Sint-Antonius zal op zijn altaar liggen. Wie dat wenst, kan daarna nog een Onze Vader en een Weesgegroet bidden.

 

Heilige Antonius,

Ik groet u uit geheel mijn hart en ik verheug mij om de grote genade
die de Goede God U heeft verleend wanneer Hij U aanstelde
als de voorspreker van alle beproefden en bedrukten.

Gelukkig zijt Gij, Heilige Antonius, omdat God U zozeer heeft begunstigd,
dat Hij zijn weldaden
door U aan de wereld wilt uitdelen.
Mijn hart is met blijdschap vervuld als ik Uw naam hoor uitspreken
en mijn ziel wordt getroost als zij Uw goedheid bedenkt.

Hoeveel bedroefde harten heeft God door u opgebeurd met zijn genade en troost.
Hoeveel zondaars en hoeveel wanhopige mensen heeft Hij door Uw gebed gered
en erfgenaam van de hemel gemaakt.

Daarom heb ik een grenzeloos betrouwen op U,
en ik geloof vast dat God mij om Uwentwil niet zal verstoten,
daar ik U met betrouwen aanroep en vereer.

Laat mij dan, Heilige Antonius, niet alleen in mijn nood.
Bescherm mij door Uwe machtige voorspraak.

Aanhoor mijn smeken en nooit zal ik nalaten U te vereren,
totdat ik eens bij U mag komen in de glorie,
waar wij ons te samen in alle eeuwigheid zullen verblijden.

Amen

 

Sint-Antonius in onze kerk

Van de vijf altaren in onze kerk, is er één toegewijd aan Sint-Antonius. Het retabel draagt zijn beeld en omvat ook twee schilderijen met Sint-Antonius. Maar, daarnaast is Sint-Antonius nog op minstens drie andere plaatsen herkenbaar aanwezig. Misschien een gelegenheid om de mooie liturgische kunstwerken eens van naderbij te bekijken?

  • Sint-Antoniusbeeld van het retabel
  • Sint-Antonius in aanbidding bij Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen
  • Sint-Antonius heeft visioen - schilderij van het retabel
  • Sint-Antonius preekt tot de vissen - detail preekstoel
  • Sint-Antonius in hoofdglasraam van Sint-Antoniuskerk
  • Sint-Antonius Bid voor ons - schilderij in retabel