Ik zal ze weiden zoals het behoort

Terwijl de nieuwsberichten bij dit schrijven nog gedomineerd worden door de Amerikaanse verkiezingsstrijd, bereikt het liturgische jaar dra zijn eindpunt, met het feest van Christus Koning van het heelal op zondag 22 november.

Ezechiël 34,11-12.15-17

Zo spreekt God de Heer:

"Ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn eigen schapen.
Zoals een herder omziet naar zijn kudde,
en zich onder zijn schapen begeeft wanneer ze verstrooid zijn,
zo zal Ik omzien naar mijn schapen
en ze in veiligheid brengen, hoe ver ze ook afgedwaald zijn
ten gevolge van mist en nevel.

Ik zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze laten rusten,herder met schapen - bron: Bijbelhuis Zevenkerken
- spreekt God de Heer-.
Het vermiste schaap ga Ik zoeken,
het verdwaalde breng Ik terug,
het gewonde verbind Ik,
het zieke geef Ik weer kracht
en het gezonde en sterke blijf Ik verzorgen.
Ik zal ze laten weiden zoals het behoort.

En gij, mijn schapen - zo spreekt God de Heer -:
Ik zal recht doen aan het ene dier tegenover het andere, tegenover ram en bok'.

Christus Koning

De Bijbelse opvatting van koningschap heeft te maken met leiderschap. Koningen werden gezien als bevrijders, wijze en rechtvaardige leiders. In de Bijbelse geschiedenis falen alle koningen van Israël uiteindelijk in de opdracht om Gods beloofde Koninkrijk te realiseren ...allemaal, behalve Jezus, dé Koning van Israël. Christus’ heerschappij over het heelal geldt als beeld voor de verhevenheid van Jezus Christus, die in wijsheid en liefde letterlijk en figuurlijk de kroon spant over de hele schepping. Tegelijk drukt dit beeld de oude droom van Israël uit om die heerschappij van rechtvaardigheid en solidariteit hier op aarde overal gerealiseerd te zien (bron: Lieve Wouters, Kerknet). 

Nieuw liturgisch jaar met Marcus

Na Christus Koning starten we, met de advent, een nieuw liturgisch jaar. Op de gewone zondagen zal worden voorgelezen uit het evangelie van Marcus, het oudste en kortste van de vier evangelies. Over dat evangelie wordt gezegd dat het Marcus vooral te doen was om duidelijk te maken dat Jezus de Messias is, de gezalfde. De mensen van toen dachten dat Jezus hen als nieuwe leider zou verlossen van onderdrukking en onrechtvaardigheid. Maar in tegenstelling daarmee, toont Hij zich nederig en gaat Hij zelf de weg van het lijden… Marcus toont dat Hij niet de Messias is zoals wij Hem bedacht hebben.

Samen kerk opbouwen, ook in tijden van corona

In de maand november loopt de nieuwe campagne voor de vzw Kerkopbouw bisdom Gent.

Thema?

Het thema van deze campagne is des te actueler: "Kerk opbouw in tijden van corona". Kerk-zijn in deze tijden is een kwestie van mensen nabij te zijn door als gelovige of als parochie initiatieven te nemen of te ondersteunen:

  • in het creatief zoeken naar contacten met parochianen en medemensen;
  • in het nabij-zijn van mensen bij rouw en uitvaarten;
  • in diaconale initiatieven vanuit parochies of scholen om eenzame, kansarme mensen en gezinnen niet te vergeten;
  • in de inzet van pastores in woon- en zorgcentra en ziekenhuizen in grote solidariteit met alle collega’s in de zorg;
  • in verdieping, liturgie en bezinning via de digitale weg.

Concrete acties in het dekenaat Aalst

Vijf ‘kerkwerkers’ getuigen er elk in een sprekend filmpje hoe ze ook in tijden van lockdown Kerk opbouwen. Drie van hen zijn medewerkers binnen het dekenaat Aalst, en hen zet ik alvast hieronder heel graag in de kijker op onze website. Zij delen hartverwarmende initiatieven! Hou vooral ook de komende weken de nog twee resterende getuigenissen in de gaten op de Bisdom-Gent Kerkopbouw website. 

Ann De Vuyst is parochie-assistente van de Heilige Damiaan parochie in Erpe-Mere en van het dekenaat Aalst: "Nabij zijn, en nabij blijven"

Ook de pastoor van de Heilige Damiaan parochie, E.H. Jan Coppens, deelt initiatieven van kerkopbouw: "Een aantal dingen zijn alleen maar franje, maar zondagsviering is essentieel"

 En vanuit de hopparochies, getuigt parochie-assistent Peter Biesbrouck "Openheid scheppen voor Gods Geest van creativiteit"

Inspiratie gevonden of enthousiast geworden? Er zijn vele manieren om in deze tijd je oprechte medemenselijkheid concreet te beleven: een telefoon, eens in gedachten je straat overlopen: waar woont een eenzaam mens, waar en hoe kan die vrouw of die man boodschappen doen, kan ik helpen? Dit is je geloof in actie, concrete liefde in alle bescheidenheid. Geloof zonder werken is niet waarachtig.

Financiële steun

In ‘normale tijden’ is er in het weekend van het feest van Christus Koning (dit jaar op 21 en 22 november) een collecte voor dit fonds. Maar de lockdown maakt dat nu niet mogelijk. Daarom vragen we uw steun via overschrijving. Uw financiële steun maakt het mogelijk – vandaag en ook morgen – om mensen echt nabij te zijn.

Het Fonds Kerkopbouw steunen kan door:

  • Bijdragen te storten, eenmalig of met bestendige opdracht, op het rekeningnummer BE49 3900-9640-0271 van vzw Kerkopbouw bisdom Gent.
  • Giften of legaten over te maken aan de vzw Kerkopbouw bisdom Gent

Meer info: www.kerkopbouw.be

                                   

Innig verbonden

"Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij."

Communie in het woonzorgcentrum

Zoals gewoonlijk, kreeg ik ook deze keer, op het einde van vorige maand, een uitnodiging van het woonzorgcentrum Sint-Job: "Pater Paul, 18 mensen wachten op u met de H. Communie". Alle voorschriften in acht nemend, werd ik begeleid van kamer tot kamer. Daar zaten dan die mannen en vrouwen: Jezus was er welkom. Hun geloof en gebed, het is aandoenlijk, het doet iets aan het hart. Ik zie al die gezichten, getekend door de jaren en vele ervaringen, God weet wat ze hebben meegemaakt aan vreugde en verdriet, geluk en eenzaamheid, verzorgd worden, dankbaar zijn en ook weer iemand zien.

Mensen nabij, ook wanneer dat niet vanzelfsprekend is

In het woonzorgcentrum Sint-Job is het virus nog niet binnen geraakt. Het personeel, iedere dag opnieuw op post, is te bewonderen. Zij zijn deze mensen nabij, ze beschermen hen zo goed al kan tegen het gevaarlijke virus. Ze dienen, verzorgen met tact en veel moed, terwijl ze zelf ongetwijfeld bezorgd zijn. Een harde taak, een schoonmenselijke, moedige aanwezigheid.

Blijf bij ons

LichtjeHoogaltaar"Blijf bij ons in de avond van het leven. Blijf bij ons in de avond van de dag, in de avond van ons leven, in de avond van de wereld.

Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw woord en sacrament, met uw troost en zegen.

Blijf bij ons als we overvallen worden door de nacht van droefheid en angst, door de nacht van twijfel en verzoeking, door de nacht van armoede en vlucht, door de nacht van eenzaamheid en verlatenheid, door de nacht van ziekte en pijn, door de nacht van de bittere dood.

Blijf bij ons en bij alle gelovigen in tijd en eeuwigheid."

Kardinaal Newman

Vergeet de inzamelactie Sint-Maarten niet! 

Op 11 november vierden we het feest van Sint-Maarten, de legerofficier die zijn mantel in 2 stukken sneed om een medemens te helpen tegen de kou.

Ook wij willen iets doen (voor zover we het nog niet gedaan hebben):

In deze crisistijd van corona verzamelt de Sint-Martinusparochie materialen voor basisgezondheidszorg en lichaamsverzorging om de gevolgen van armoede bij daklozen, kinderen en ouders te verzachten. Tot en met woensdag 18 november kan je in de kerk allerlei verzorgingsproducten en EHBO-materiaal in de daartoe bestemde dozen deponeren. Maar info is te vinden op Inzamelactie Sint-Maarten.  

Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen - Allerzielen in de Sint-Antoniuskerk

Mensen waren uitgenodigd, mensen waren aangesproken, zangers en zangeressen hadden gerepeteerd. Blaadjes waren gedrukt. De kerk was mooi versierd met bloemen, en de kruisjes van de overledenen die we dankbaar gedenken, waren vooraan geplaatst, mooi versierd met lichtjes en bloemen… maar lockdown was de spelbreker. De Allerheiligenviering en de herdenkingsmis van de overledenen van het voorbije jaar konden niet doorgaan. Enkele mensen kwamen niettemin het kruisje van hun dierbare overledene halen. Voor wie dit alsnog wil meenemen, zijn ze nog altijd verkrijgbaar bij pater Paul.

Allerheiligen en Allerzielen in Sint-Antoniuskerk

Afgelasten van de vieringen

De H. Missen en gedachtenisvieringen ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen kunnen in het hele dekenaat dit jaar niet doorgaan. Dit was een moeilijke beslissing maar we hopen zo bij te dragen tot het stuiten van het virus, in solidariteit met het zorgpersoneel en de zwakkere mensen in onze maatschappij.    

Extract uit de brief van pastoor-deken Marc Verwaeren, 28 oktober:

"Dit weekend is het Allerheiligen en Allerzielen. We herdenken onze geliefde doden met een foto, een kaarsje, een bloem of een gebed. Sinds maart hebben we van de meeste overledenen slechts vluchtig afscheid kunnen nemen, met een beperkte liturgische viering en weinig aanwezigen. Ook nu worden we weer getroffen in ons liturgisch samenkomen.

Toch proberen we families in rouw de komende novemberdagen nabij te zijn, met een passend teken van verbondenheid. We zullen ook onze kerken extra sfeervol maken in deze donkere dagen. De kruisjes van onze overledenen zullen te beschikking zijn in onze kerken. Je kan best informeren bij de plaatselijke parochieverantwoordelijken hoe dit kan gebeuren."

Novembergebed

AllerheiligenAllerzielen2020