Samen voor rechtvaardigheid

Een verbond tussen hemel en aarde

Volgens het boek Genesis besliste God bij het aanzien van de complete verwoesting aangericht na Zijn toornige zondvloed, voortaan nooit meer op deze manier in te grijpen op aarde. Hij legde Zijn macht neer door zijn boog aan de hemel te plaatsen en bood de mensen de kans om in vrede en verstandhouding met Hem te leven. Dat kan maar lukken als wij mensen daar vrij antwoord op geven. Zo verbindt de hemel zich met de aarde.

Tegelijkertijd legde Hij ook heel expliciet de opdracht om van deze aarde iets te maken en zorg te dragen voor alles wat leeft in de handen van de mensheid.

Land is een schaars goed

Maar die zorg voor de aarde is een hele opgave! Terwijl grond in het dichtbebouwde Vlaanderen een schaars goed is, moet het toch meerdere functies vervullen. Want, dat is waar ons voedsel wordt verbouwd, waar regenwater wordt opgevangen en gerecycleerd, waar natuur voor verkoeling en biodiversiteit kan zorgen, waar broeikasgassen die bijdragen tot klimaatverandering worden opgeslagen of uitgestoten, waar we onze huizen op bouwen, …. In de pogingen om zorg te dragen, lopen bij ons de spanningen tussen politiek, landbouw en natuur op. Dit mag echter geen zij versus wij verhaal worden. Geen of dit, óf dat. Enkel als er ook wordt samengewerkt, vinden we duurzame oplossingen.

Ook in het Zuiden worden de mensen met grote uitdagingen geconfronteerd. Zo strijden familiale boeren in Congo voor landbouwgrond. Ondanks een wetgeving die geen duidelijk kader biedt, bouwen de boeren lokale alternatieven op met natuurherstel en duurzame voedselproductie als troeven. Door zich ook nationaal te verenigen, versterken ze hun stem om het onrechtvaardige systeem in Congo te veranderen.

Samenwerken werkt    

Vanaf Aswoensdag 14 februari, lanceerde Broederlijk Delen zijn nieuwe campagne “Samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk”. Want in een wereld waarin het maatschappelijke en ecologische systeem kraakt, helpt het om de krachten te bundelen en zo de impact te vergroten. Broederlijk Delen nodigt iedereen uit om zich te scharen achter een gemeenschappelijk doel: rechtvaardigheid, zowel internationaal als lokaal.

CampagneBD2024b

Over heel Vlaanderen zetten scholen, parochies, bedrijven, vrijwilligers acties op het touw om Broederlijk Delen te steunen. Surf eens naar hun website voor meer toelichting over het thema of om te kijken hoe en waar je hen kan steunen. Zo organiseert de Werkgroep Broederlijk Delen, parochie Sint-Gudula een solidariteitsmaal op 3 maart.

Zeker doen want samen kunnen we méér!