Vanuit verschillende hoeken zoeken zij bij te dragen tot liturgische vieringen die inspirerend zijn, verzorgd en levensnabij, vieringen die uitnodigen tot gebed en die leven gevend zijn.

Koren:

Onze koren aanvaarden heel graag mensen die wensen mee te zingen.

Koninklijk Sint-Jobskoor en Orkest

Er is het koninklijk Sint Jobskoor dat de hoogdagen van Pasen, Pinksteren, Allerheiligen en de nachtmis met Kerstdag verzorgt, de voorzitter en contactpersoon van dit koor is Dhr. Louis Somers, telefoonnummer: 053/778135.

Deze mensen repeteren steeds X aantal dinsdagen voor een hoogdag.

Parochiekoor

Het parochiekoor verzorgt om de 14 dagen de Mis en wordt geleid door Mvr. Bombart Marina (Tel: 053 / 21 36 12).

Deze mensen repeteren 's woensdags, volgens afspraak.

Naast deze koren dragen nog meerdere mensen hiertoe hun steentje bij.

  • Er zijn medewerkers die een misblaadje maken voor de mensen die de weekenddiensten bijwonen, zodat iedereen meer actief kan meevieren.

  • Nog een andere vrijwilliger zorgt voor de gebeden op het kerkhof na elke uitvaartdienst.

  • Er zijn medewerkers die zorgen voor de bloemen in de kerk en de versiering, vooral in de sterk liturgische tijden zoals tijdens de advent, veertigdagen, Goede Week, enz.

  • Er zijn ook meerdere medewerkers die de doop- en vormselcatechese verzorgen, de bewegingen en de werkgroepen zorgen regelmatig voor themamissen wanneer zij samen feestvieren en zich bezinnen.

  • Er zijn niet te vergeten ook vrijwilligers die ongezien achter de schermen werken, zoals veel wassen en strijken, zorgen voor de gewaden van voorganger, misdienaars, altaardwalen en linnen.

  • Ook onze misdienaars helpen de parochie voor de weekendvieringen, alsook andere jongens en meisjes voor de speciale sterke vieringen doorheen het jaar.

De kerkfabriek

De kerkfabriek wordt in het administratief recht van ons land erkend als een openbare instelling. Dit betekent dat zij een rechtspersoon is van publiekrechtelijke orde. Het brengt anderzijds ook mee dat zij als burgerlijke instelling onderworpen is aan allerlei civiele wetten en administratieve verordeningen.

 

Haar bevoegdheid kan vooral als volgt omschreven worden: het onderhoud en de instandhouding van de kerkgebouwen (of eventueel nieuwbouw), ongeacht de eigenaar, en het beheer van de goederen en de geldelijke middelen, bestemd voor de uitoefening van de eredienst. De kerkfabriek dient te zorgen voor alle tijdelijke middelen die nodig zijn opdat de parochiale eredienst waardig zou kunnen gevierd worden.

 

Dit betekent vooreerst dat de kerkfabriek moet zorgen voor het beheer van de geldelijke middelen die nodig zijn voor een waardige eredienst, o.a. ook door het bijhouden van een accurate boekhouding en het tijdig voorleggen van een begroting (eventueel van een begrotingswijziging) en het opmaken en verantwoorden van de jaarlijkse rekeningen.

Verder is de kerkfabriek verantwoordelijk voor het beheer van het patrimonium, zowel van het roerende als van het onroerende, zowel voor het verwerven als vervreemden, of voor het verpachten of beleggen ervan.

Zij draagt ook de verantwoordelijkheid voor het gewoon en het buitengewoon onderhoud van de gebouwen, zowel voor de gebouwen van de eredienst als deze van het privaatpatrimonium.

Tenslotte legt zij ook de contracten vast voor het personeel dat in opdracht van de kerkfabriek helpt zorgen voor een waardig kader voor de eredienst.

 

De verantwoordelijkheid van de leden van de kerkraad is dus wel groot. Er mag verwacht worden dat zij de kerkfabriek zouden beheren "als een goede huisvader", m.a.w. dat ze het patrimonium van de kerkgemeenschap met evenveel zorg en toewijding zouden behartigen als hun persoonlijke belangen. Een goed beheer veronderstelt ook een goed, en soms zelfs een zakelijk management; nochtans mag men hierbij niet uit het oog verliezen dat dit beheer niet kan of mag gezien worden in functie van winstbejag. Het mag geen doel op zich worden, maar moet steeds gezien worden als een middel om een waardige uitoefening van de eredienst mogelijk te maken.

Samenstelling

 E.H. Deken Hans Vandenholen Sint-Martensplein 5
9300 Aalst 
053/21.31.95
Stefaan Beeckman 

Parklaan 165
9300 Aalst 

0476 / 54.22.82
 Lydie Moreels

Karel Van de Woestijnestraat 22
9300 Aalst

0496 / 81.06.22
 Monique Poppe  Koningin Astridpark 13
9300 Aalst
0476 / 23.14.32
Kerkploeg   Kerkfabriek   Liturgie
 Parochieploeg   Kerkfabriek   Liturgie
         
Doopcatechese   Vormselcatechese   Ziekenzorg
Doopcatechese    Vormselcatechese   Ziekenzorg

Subcategories

Deze catechese heeft tot doel de 11 -12 jarigen voor te bereiden op hun Heilig Vormsel. De 11-12 jarigen willen dank zeggen voor hun gedoopt zijn en kiezen nu zelf om hun doopbeloften uit te spreken. Zij willen verder groeien in hun geloof, dat gaat niet altijd vanzelf. Met de hulp van verscheidene mensen zijn ze al een stuk op weg.

Deze catechese wordt gegeven door vrijwilligers-catechisten, die zich belangeloos inzetten om het werkjaar tot een goed einde te brengen. Ze verzorgen regelmatig de zondagsmissen door kindvriendelijke momenten, en regelmatig zijn er ook thema-missen, die speciaal voorbereid worden door de vormelingen en catechisten.

OPROEP: Wie over enige vrije tijd beschikt, een beetje creatief is, graag om gaat met 11-12 jarigen en wil catechese geven, er is steeds vrijblijvende informatie te verkrijgen bij P.Paul of bij de catechisten.

 

Heel wat mensen dragen bij tot liturgische vieringen die inspirerend zijn, verzorgd en levensnabij, vieringen die uitnodigen tot gebed en die leven gevend zijn. Hieronder een - wellicht onvolledig - overzicht van zowel mensen en groepen, als sleutelvieringen waar graag nog eens op teruggeblikt wordt.

 

De doelstelling van deze werkgroep is de zieken en hoogbejaarden van onze parochie op te sporen, te bezoeken, en waar het kan met raad en daad van dienst te zijn. De bezoeken worden gebracht bij hen thuis, in het hospitaal, de kliniek en in de bejaardentehuizen.
De werkgroep organiseert ook ziekendagen waarop de zieken en de hoogbejaarden worden samengebracht om de eucharistie te vieren en te genieten van ontspanning en gezellig samenzijn.
EĆ©nmaal per jaar wordt een namiddagritje per autocar gepland.
Een attentie wordt niet vergeten ter gelegenheid van Kerstmis en Pasen.
Op Kerstmis zelf worden de mensen die deze dag eenzaam en alleen zijn, uitgenodigd voor een middagmaal.